Szkolenia dla strefy budżetowej

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Celem szkolenia „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” jest omówienie w ujęciu praktycznym czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).

Po zakończeniu szkolenia słuchacze powinni wiedzieć m.in.:

 • jak gospodarować środkami publicznymi oraz udzielać zamówień publicznych aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • kto podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • kto i kiedy jest zobowiązany do powiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • jak napisać zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • kiedy nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • jakie są sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • jakie posiadają prawa i obowiązki w prowadzonym postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • jak przebiega postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed rzecznikiem oraz komisją orzekającą

Program szkolenia

1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne

2. Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • zasada indywidualizacji
 • kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza praktyczna

3. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • art. 5 – art. 18c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – katalog czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion
 • relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych

4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna
  • zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie;
  • zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka);
  • zasada prymatu stosowania ustawy nowej
 • przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna 

5. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 • podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia
 • wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
 • braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia)
 • czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych r
 • jak napisać prawidłowe zawiadomienie – wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania

6. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

7. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych

 • zasady postępowania
 • podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • etapy postępowania
 • prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające

8. Postępowanie przed komisją orzekającą

 • zasady postępowania
 • podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • etapy postępowania
 • prawa osoby obwinionej

9. Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru

10. Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego

11. Przedawnienie i zatarcie skazania

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY