Szkolenia dla strefy budżetowej

Instrukcja Kancelaryjna w praktyce

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

I. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

II. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

III. PODSTAWOWE POJĘCIA INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ – POJĘCIA OGÓLNE

IV. INSTRUKCJA KANCELARYJNA - W SYSTEMIE TRADYCYJNYM - wykonywanie czynności kancelaryjnych

V. INSTRUKCJA KANCELARYJNA - W SYSTEMIE EZD - wykonywanie czynności kancelaryjnych

1. Główny Punkt kancelaryjny - zadania (rejestracja, otwieranie, skanowanie, prowadzenie składu chronologicznego i informatycznych nośników danych, wysyłka pisma papierowego i elektronicznego)

2. Kierownik podmiotu - zadania (akceptacja pisma jedno lub wielostopniowa, podpisywanie pisma podpisem elektronicznym i własnoręcznym, dekretacja, dekretacja zastępcza)

3. Prowadzący sprawy-zadania  (sporządzanie projektu pism, akceptacja pisma, zakładanie sprawy, prowadzenie akt sprawy i dokumentacji nietworzącej akt sprawy, prowadzenie metryki sprawy, archiwizacja dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego)

VI. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY KOMÓRKAMI WŁASNEGO URZĘDU – ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE PISM WEWNĄTRZ URZĘDU

VII. RZECZOWY WYKAZ AKT - ISTOTA I KONSTRUKCJA

VIII. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

IX. INSTRUKCJA ARCHIWALNA

1. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (składnicy akt)

2. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego (składnicy akt)

X. PRZEKWALIFIKOWANIE DOKUMENTACJI ZASTAŁEJ W PODMIOCIE

XI. WARSZTATY, polegające miedzy innymi na:

Doborze z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt symbolu klasyfikacyjnego i kategorii archiwalnej do założenia sprawy, rozszerzeniu RWA, zakładaniu i prowadzeniu spisu spraw, prowadzeniu metryki sprawy, zakładaniu teczek aktowych, zakładaniu  podteczek, nadawaniu znaku akt teczce aktowej, nadawaniu znaku akt podteczce, wewnętrznemu porządkowaniu teczek aktowych do przekazania do archiwum zakładowego (składnicy akt), porządkowaniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw jak np. raporty kasowe, listy płac itp, paginacji teczki aktowej kat „A” i kat wyższej niż B10, porządkowaniu dokumentacji kat B, sporządzaniu spisów zdawczo-odbiorczych odrębnie dla kat „A” i kat” B” w układzie rzeczowym i chronologicznym do przekazania do archiwum zakładowego, wypełnieniu karty wypożyczenia i udostępnienia z archiwum zakładowego, wypełnieniu protokołu zniszczenia lub zagubienia akt, sporządzeniu wykazów spisów zdawczo-odbiorczych, typowanie dokumentacji do brakowania, sporządzeniu spisu do brakowania, sporządzenie skontrum archiwum zakładowego, sporządzenie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego, przekwalifikowaniu dokumentacji zastałej w podmiocie przez prowadzących sprawę i archiwistów zakładowych.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY