Szkolenia dla strefy budżetowej

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie podejmowania rozstrzygnięć administracyjnych i sposoby ich rozwiązywania w orzecznictwie sądowym. Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie tworzyć pisma wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym. Treści teoretyczne uzupełnione zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazje do konsultacji kwestii zaistniałych w trakcie praktycznego korzystania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Część warsztatowa obejmować będzie przygotowanie następujących pism:
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
3. Wezwanie
4. Protokół przesłuchania
5. Postanowienie o wznowieniu postępowania. Decyzja

Cele szkolenia:
1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
2. Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w prowadzeniu postępowania administracyjnego
3. Pomówienie wybranych pism w postępowaniu administracyjnym
4. Zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy poszczególnych pism
5. Zwrócenie uwagi na orzecznictwo w przedstawianym przedmiocie

Program szkolenia

1. Wstęp do postępowania administracyjnego
Prawo materialne a prawo procesowe. Istota procedury administracyjnej

2. Przebieg postępowania administracyjnego
Przedstawienie dynamiki postępowania administracyjnego

3. Wszczęcie postępowania. Podania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

4. Załatwianie spraw
Terminy załatwienia spraw. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

5. Wezwania
Treść wezwania. Wezwanie w szczególnej formie. Wezwanie w formie pisemnej

6. Protokoły i adnotacje
Czynności protokołowane. Elementy protokołu. Adnotacja urzędowa. Protokół przesłuchania

7. Doręczenia
Sposoby doręczania pism. Potwierdzenie odbioru pisma. Informacja o sposobie doręczenia

8. Dowodzenie w postępowaniu administracyjnym
Umiejscowienie dowodzenia w procesie wydawania decyzji. Pojęcie dowodu. Zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego. Uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym. Świadek. Biegły. Oględziny. Dokumenty i ich rodzaje

9. Decyzje
Elementy decyzji i ich charakterystyka. Wybrane decyzje wydawane w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

10. Odwołania
Postępowanie przed organem I instancji. Decyzja w wyniku samokontroli. Przekazanie akt sprawy do wyższej instancji

11. Weryfikacja decyzji ostatecznych
Wznowienie postępowania. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY