Szkolenia dla strefy budżetowej

Kontrola w administracji publicznej

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Cel szkolenia "Kontrola w administracji publicznej"

 • uzyskanie lub doskonalenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które mogą powstawać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • rozwój praktycznych kompetencji, prezentacja dobrych praktyk z ww. problematyki

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • dla kierowników i pracowników komórek kontroli w szeroko pojętej administracji publicznej – uporządkowanie i doskonalenie teoretycznej, a przede wszystkimi praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy
 • dla osób, które niedawno podjęły pracę w komórkach kontroli w szeroko pojętej administracji publicznej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego)

Metody szkoleniowe

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe „przeplatane” o praktyczne warsztaty z zakresu działalności kontrolnej, przygotowujące do prawidłowego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • dyskusja z uczestnikami, case study, praca na bazie check list, praca na proponowanych wzorach dokumentów, odpowiedzi na pytania uczestników
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych doświadczeniach wynikających z organizowania, koordynowania lub realizowania kilkuset kontroli, wzbogacona o treści prezentowane w poniższej publikacji książkowej

Program szkolenia

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

2. „Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej – zatwierdzone przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.

3. Rodzaje kontroli wg 4 kryteriów podstawowych

4. Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym

 • cel podstawowy
 • cel dodatkowy
 • funkcje kontroli (sprawdzanie, ocenianie, wnioskowanie)

5. Uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym

6. Kryteria prowadzenia kontroli

 • kontrola prawidłowości - cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym
  • legalność
  • gospodarność
  • celowość
  • rzetelność
  • charakter prewencyjny lub wykrywający
 • kontrola wykonywania zadań
  • skuteczność
  • wydajność
  • oszczędność

7. Zakres przedmiotowy ustawy

8. Zakres podmiotowy ustawy – uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym

9. Kryteria prowadzenia kontroli

 • kontrola prawidłowości - cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym
  • legalność
  • gospodarność
  • celowość
  • rzetelność
 • kontrola wykonywania zadań
  • skuteczność
  • wydajność
  • oszczędność

10. Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym

11. Tryby przeprowadzenia kontroli – praktycznie krok po kroku

 • tryb zwykły
  • planowanie w kontroli:
   • w skali makro – tworzenie okresowego planu kontroli
   • w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontroli
  • czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem kontroli
  • program kontroli – zakres przedmiotowy
  • program kontroli – tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu
  • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy)
  • zawiadomienie o kontroli (forma, termin)
  • zasady prowadzenia czynności kontrolnych
  • prawa i obowiązki kontrolera
  • przegląd ryzyk w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera
  • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej
  • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej
  • czynności kontrolne – techniki kontroli
  • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia)
  • metody doboru próby do kontroli
  • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych
  • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne)
  • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej)
  • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego
  • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego
  • dokonywanie sprostowań w wystąpieniu pokontrolnym
  • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części)
  • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej
  • wystąpienie pokontrolne (zakres przedmiotowy obligatoryjny i fakultatywny, tryb przyjęcia i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej, ostateczny charakter)
  • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • tryb uproszczony
  • przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego
  • podobieństwa i różnice trybów kontroli
  • sprawozdanie z kontroli

12. Dokumentacji kontroli

 • akta kontroli – zakres przedmiotowy i zasady i techniki prowadzenia
 • prawo wglądu do akt kontroli
 • zasady ujawniania akt kontroli

13. Informacje o wynikach kontroli

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

– ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.:

 • zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli
 • planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa
 • oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli
 • upoważnienia do kontroli
 • programu kontroli
 • protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień
 • protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia
 • notatki służbowej
 • projektu wystąpienia pokontrolnego
 • wystąpienia pokontrolnego
   

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY