Szkolenia dla strefy budżetowej

Kontrola w administracji publicznej - praktyczny przewodnik

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Cel szkolenia "Kontrola w administracji publicznej"

 • uzyskanie lub doskonalenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które mogą powstawać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • rozwój praktycznych kompetencji, prezentacja dobrych praktyk z ww. problematyki

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • dla kierowników i pracowników komórek kontroli w szeroko pojętej administracji publicznej – uporządkowanie i doskonalenie teoretycznej, a przede wszystkimi praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy
 • dla osób, które niedawno podjęły pracę w komórkach kontroli w szeroko pojętej administracji publicznej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego)

Metody szkoleniowe

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe „przeplatane” o praktyczne warsztaty z zakresu działalności kontrolnej, przygotowujące do prawidłowego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • dyskusja z uczestnikami, case study, praca na bazie check list, praca na proponowanych wzorach dokumentów, odpowiedzi na pytania uczestników
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych doświadczeniach wynikających z organizowania, koordynowania lub realizowania kilkuset kontroli, wzbogacona o treści prezentowane w poniższej publikacji książkowej

Program szkolenia

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

2. „Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej – zatwierdzone przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.

3. Rodzaje kontroli wg 4 kryteriów podstawowych.

4. Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym

 • cel podstawowy
 • cel dodatkowy
 • funkcje kontroli (sprawdzanie, ocenianie, wnioskowanie)

5. Uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym

6. Kryteria prowadzenia kontroli

 • kontrola prawidłowości - cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym
  • legalność
  • gospodarność
  • celowość
  • rzetelność
  • charakter prewencyjny lub wykrywający
 • kontrola wykonywania zadań
  • skuteczność
  • wydajność
  • oszczędność

7. Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym

8. Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”

 • planowanie w kontroli
  • w skali makro – tworzenie okresowego planu kontroli
  • w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontroli
  • rodzaje kontroli a planowanie kontroli
 • planowanie działalności kontrolnej – roczny plan kontroli
  • przeprowadzenie analizy ryzyka w oparciu o czynniki, o których mowa w Standardach kontroli w administracji rządowe oraz czynniki wskazane przez audyt wewnętrzny, tj.:
   • oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa
   • wyniki wcześniejszych kontroli i audytów
   • skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach
   • kwoty wydatkowanych środków publicznych
   • możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych
   • możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych
   • inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań publicznych
   • czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce podległej oraz tematykę ostatniej kontroli
   • treść oświadczenia kierownika jednostki podległej o stanie kontroli zarządczej
   • wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej w jednostce podległej
   • trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę podległą lub nadzorowaną.
  • wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli (rodzaje dokumentów, katalog podmiotów – sygnalistów)
  • wybór tematów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka
  • narzędzie wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli – zestawienie tabelaryczne
 • czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem poszczególnego zadania kontrolnego
 • program kontroli
  • elementy programu kontroli
  • tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu
  • elementy, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej
  • cel kontroli
   • formułowanie celu kontroli
   • określanie zakresu kontroli, tj. przedmiotu i okresu objętego kontrolą
  • temat kontroli - określenie tematyki kontroli, której stopień szczegółowości jest adekwatny do celu kontroli
  • wskazanie dowodów niezbędnych dla dokonania ustaleń
  • metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli, m.in.:
   • narzędzia kontrolne stosowane do zbierania informacji
   • dobór procedur analitycznych adekwatnych do obszaru i rodzaju kontroli
   • określenie sposobu doboru próby do kontroli w przypadku badania opartego na próbie
   • cechy dowodów gromadzonych w trakcie kontroli (rzetelne, stosowne, racjonalne)
  • kryteria i mierniki w kontroli
   • zastosowanie kryteriów kontroli (opisowe, skala ocen)
   • ustalenie mierników kontroli umożliwiających odniesienie ustaleń kontroli do oceny jednostki kontrolowanej/oceny realizacji zadania
 • organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego
  • dobór kontrolerów
  • zakładana czasochłonność – co uwzględnić przy ustaleniu czasochłonności
  • harmonogram kontroli – „rozkład jazdy”
  • terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli
  • terminy sporządzania dokumentów pokontrolnych
  • terminy dodatkowych czynności pokontrolnych (np. zawiadomienie do organów ścigania, zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych)
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy)
 • zawiadomienie o kontroli (forma, termin)
 • zasady prowadzenia czynności kontrolnych
 • prawa i obowiązki kontrolera
 • przegląd ryzyk w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera
 • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej
 • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej
 • czynności kontrolne – techniki kontroli
 • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia)
 • metody doboru próby do kontroli – w ramach realizacji zadania kontrolnego, modyfikacja próby, „pogłębianie” próby
 • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych
 • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne)
 • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej)
 • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego
 • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego
 • dokonywanie sprostowań w wystąpieniu pokontrolnym
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części)
 • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej
 • wystąpienie pokontrolne (zakres przedmiotowy obligatoryjny i fakultatywny, tryb przyjęcia i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej, ostateczny charakter)
 • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

9. Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”

 • przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego – kiedy warto skorzystać z trybu uproszczonego?
 • podobieństwa i różnice trybów kontroli
 • sprawozdanie z kontroli

10. Dokumentacji kontroli

 • akta kontroli – zakres przedmiotowy i zasady i techniki prowadzenia
 • prawo wglądu do akt kontroli
 • zasady ujawniania akt kontroli

11. Informacje o wynikach kontroli

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

– ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.:

 • zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli
 • planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa
 • oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli
 • upoważnienia do kontroli
 • programu kontroli
 • protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień
 • protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia
 • notatki służbowej
 • projektu wystąpienia pokontrolnego
 • wystąpienia pokontrolnego

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY