Szkolenia dla strefy budżetowej

Materialna odpowiedzialność urzędników

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Idea sprawiedliwości zakłada, że każdy z nas odpowiada za swoje czyny. Wyrządzając komukolwiek szkodę jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Dotyczy to każdego z nas, o ile jesteśmy w pełni władz umysłowych i posiadamy wolną wolę. Zasada ta podlega modyfikacjom gdy poszkodowanym jest nasz pracodawca, a czyn związany jest z wykonywaną na jego rzecz pracą. Nawet jednak i wtedy - czy to w większym czy mniejszym rozmiarze, na łagodniejszych czy też surowszych zasadach szkodę musimy pokryć z własnego majątku. Przy czym nie ma tu większej różnicy czy pracodawca jest poszkodowanym bezpośrednio (np. uszkodziliśmy służbowy laptop) czy też pośrednio (np. uszkodziliśmy laptop petenta, za który urząd musi mu zwrócić pieniądze). W obu tych przypadkach szkoda obciąży nas jako sprawcę.

OC zawodowe
Roszczenia regresowe Skarbu Państwa mogą zostać objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to stało się nagle popularne z powodu wskazanej wyżej ustawy, której to celem miało być „zahamowanie samowoli urzędniczej”. Proponowano nawet wprowadzenie go w formie obowiązkowej, co spotkało się z oporem strony rządowej. Pozostawienie zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy publicznych ich swobodnej woli ma jednak swoje wady. Podstawową jest konieczność pogłębionej analizy i oceny różnych rozwiązań umownych proponowanych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń. Wymaga to niemałej wiedzy i nakładu pracy.

Program szkolenia

1. System odpowiedzialności urzędniczej

 • Relacja państwa do prawa
 • Odpowiedzialność urzędnicza dawniej i dziś
 • System prawa karnego
 • Założenia prewencji ogólnej i szczególnej
 • Rola odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej
 • Odpowiedzialność majątkowa urzędników
 • Przyczyny społecznego nacisku na jej zaostrzenie

2. Normy karne dotyczące urzędników

 • Nadużycie funkcji. Strona podmiotowa
 • Znamiona czynu z art 231 k.k.
 • Postaci kwalifikowane
 • Zbieg z innymi normami
 • Łapownictwo czynne i bierne
 • Inne czyny charakterystyczne dla funkcjonariuszy publicznych

3. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

 • Matryca systemów odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Kodeks pracy - doktryna i orzecznictwo
 • Urzędnicy państwowi
 • Służba cywilna
 • Inne podgrupy urzędnicze

4. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za pracowników, regres

 • Przesłanki odpowiedzialności deliktowej
 • Zasady odpowiedzialności
 • Zasada „czyj zysk tego ryzyko”
 • Odpowiedzialność za podwładnych
 • Odpowiedzialność Skarbu Państwa
 • Roszczenie zwrotne wobec pracownika – kodeks pracy
 • Zasady obciążania pracowników regresem

5. Regres urzędniczy w ustawie z dnia 20 stycznia 2011

 • Strona podmiotowa ustawy
 • Przesłanki odpowiedzialności zwrotnej urzędnika
 • Procedura nałożenia regresu
 • Regres ograniczony i pełny
 • Współsprawstwo
 • Terminy i przedawnienie

6. Ubezpieczenie OC-funkcjonariuszy

 • Koszty ochrony prawnej
 • Konstrukcja OC-funkcjonariuszy
 • Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna
 • Funkcje
 • Sposób zawarcia
 • Wyzwalacze czasowe
 • Wyłączenia odpowiedzialności
 • Składka i likwidacja szkód

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY