Szkolenia dla strefy budżetowej

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Cel szkolenia "Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków"

 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków wpływających do różnorodnych organów szeroko pojętej administracji publicznej (administracji rządowej oraz administracji samorządowej);
 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej jak sobie rodzić z anonimami, „skargami pieniaczymi”, zalewaniem organów skargami masowymi, próbami uzyskiwania darmowych porad prawnych;
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
 • zaprezentowanie przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego załatwienia petycji, skarg i wniosków

Metody szkoleniowe

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty z zakresu rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków
 • dyskusja z uczestnikami, case study, analiza „przykładów z życia”, odpowiedzi na pytania uczestników
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych na doświadczeniach wynikających z wieloletniej pracy w departamencie nadzoru, kontroli i skarg jednego z urzędów naczelnych oraz kilkuletniego doradztwa prawnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji na rzecz kierownika urzędu centralnego, w tym pełnienie z upoważnienia kierownika urzędu „dyżurów skargowych”
 • prezentacja i omówienie przydatnych szablonów dokumentów (wzorów dokumentów) związanych z rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków do wykorzystania w bieżącej pracy
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i obserwacji praktycznych wynikających z reprezentowania urzędu centralnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w zakresie postępowań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków

Adresaci szkolenia

 • osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
 • pracownicy organów administracji rządowej
 • pracownicy organów administracji samorządowej

Program szkolenia

1. Czym jest petycja skarga oraz wniosek – jak je od siebie odróżnić?

2. Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków

 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm. ) – Dział VIII. Skargi i wnioski
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

3. Rozpatrywanie skarg lub wniosków

 • Czym są skarga i wniosek – definicja i zakres przedmiotowy
 • Zasady ogólne, charakter i zakres postępowania w przedmiocie skarg lub wniosków
 • Forma i treść skargi lub wniosku
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia skarg lub wniosków
 • Adresaci skarg lub wniosków
 • Sposoby wnoszenia skarg lub wniosków
 • Tryb rozpatrywania skarg lub wniosków
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego skarg lub wniosków
 • Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku
 • Udział prasy i organizacji społecznych
 • „Dyżur skargowo-wnioskowy”
 • Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków (sprawozdanie roczne)
 • Zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie skarg i wniosków
 • Rozpatrujemy skargę… - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
 • Rozpatrujemy wniosek - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

4. Rozpatrywanie petycji

 • Czym jest petycja – definicja i zakres przedmiotowy
 • Rodzaje petycji
  • petycja wniesiona w interesie publicznym
  • podmiotu wnoszącego petycję
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą
 • Forma i treść petycji
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji
 • Adresat petycji
 • Sposoby wnoszenia petycji
 • Tryb rozpatrywania petycji
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego petycji
 • Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 • Petycja wielokrotna
 • Kontrola i weryfikacja postepowania w sprawie rozpatrywania petycji
 • Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do petycji
 • Strona internetowa urzędu w procedurze rozpatrywania petycji (odwzorowania cyfrowe petycji, dokumentowanie postępowania, zawiadomienia)
 • Zbiorcza informacja o petycjach
 • Rozpatrujemy petycję… - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

5. Zakres kontroli sądowo-administracyjnej sposobu rozpatrzenia petycji, skarg i wniosków

 • Analiza przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków
 • Przykładowa skarga i odpowiedź do WSA na sposób rozpatrzenia przez organ skargi lub wniosku

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY